Uvjeti korištenja internetske trgovine

Prodavatelj:
VG FRYER d.o.o.
Stjepana Radića 2B, HR-43270 Veliki Grđevac – Hrvatska
+385 1 889 74 84
vgfryer@vgfryer.hr
OIB: 47560434209

Kupac:
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe vrši plaćanje na jedan od mogućih načina (e-bankingom; virmanom/ uplatnicom u banci, pošti ili FINA; kreditnim karticama navedenima na internet trgovini prodavatelja) ili pošalje narudžbu a artikl plati gotovinom priliko osobnog preuzimanja proizvoda na adresi Prodavatelja.

www.vgfryer.hr internetska stranica služi kao sustav za narudžbe a na stranicama se također može izvršiti plaćanje željenih proizvoda putem kreditnih kartica navedenih na stranicama www.vgfryer.hr, u daljnjem tekstu “Internet trgovina”

1. Opće odredbe:

1.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
1.2. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.
1.3. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.
1.4. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
1.5. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
1.6. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.
1.7. Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.
1.8. Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.
1.9. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 2 (dva) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja gotovinom prilikom osobnog preuzimanja u prostorijama Prodavatelja. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

2. Načini plaćanja

2.1. Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.
Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.
2.2. Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.
2.3. Račun se Kupcu dostavlja uz primljenu robu. Račun je moguće dobiti I putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju
2.4 Plaćanje kreditnim karticama – na Internet trgovini jasno je naznačeno koje kreditne kartice Prodavatelj prihvaća. Plaćanje se može obaviti samo upotrebom označenih kreditnih kartica i isključivo putem e-plaćanja.
Za bilo kakve probleme s kreditnim karticama i/ili nemogućnost upotrebe istih za potrebe plaćanja Prodavatelj ne snosi odgovornost niti ima utjecaj na funkcionalnost usluge, jer je ista u isključivoj nadležnosti poslovne banke s kojom Prodavatelj ima ugovor o pružanju usluga korištenja kreditnih kartica.
Nadalje, zaštita osobnih podataka, brojeva kartica i ostalih neophodnih podataka vezanih uz kartično plaćanje kao i sigurnost kartičnih uplata također su u nadležnosti poslovne banke pružatelja usluge s kojom Prodavatelj ima sklopljen ugovor.

3. Cijene

3.1. Sve cijene su izražene u Eurima (€) te uključuju PDV. Vg Fryer d.o.o. pridržava pravo izmjene maloprodajnih cijena, bez najave, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima.
3.2. Valjanost akcijske ponude – razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

4. Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

4.1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na naslov VG FRYER d.o.o., Stjepana Radića 2B, HR-43270 Veliki Grđevac, ili e-mail: vgfryer@vgfryer.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, naslov, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.
4.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa bit će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je proizvod poslan na adresu Kupca.
4.3. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
4.4. Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.
4.5. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:
4.5.1. – u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;
4.5.3. – ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, mrlja, otvoreno pakiranje i sl….) potrebno je što prije obavijestiti VG Fryer d.o.o.;
4.5.4 – Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

5. Dostupnost proizvoda i rok isporuke

5.1. Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše pet do sedam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam do deset radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijest da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti (kašnjenje dostavne službe i dr.). U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.
5.2. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kontakt broj telefona Kupca bit će naznačen na pošiljci kako bi se mogao kontaktirati u slučaju bilo kakvih problema.
5.3. Cijena dostave pošiljke izračunava se po važećem cjeniku Hrvatske pošte d.d. a ovisno o ukupnoj težini pošiljke.
5.4. Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim ukoliko je do naslova naznačenog za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom.
5.5. U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno, kupljeni proizvod može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

6. Zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i društvenih mreža

6.1. Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika Internet trgovine www.vgfryer.hr, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane VG Fryer d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Tako prikupljeni osobni podaci bit će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.
6.2. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.
6.3. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
6.4. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: vgfryer@vgfryer.hr
6.5. Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni, ažurni i istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža VG Fryer d.o.o. potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

7. Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama VG Fryer d.o.o.

7.1. VG Fryer d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.
U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika Internet trgovine VG Fryer d.o.o. i društvenih mreža.

8. Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba

8.1. Mrežne stranice i društvene mreže VG Fryer d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba.
8.2. Zbog prirode globalne mreže VG Fryer d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

9. Komunikacija

9.1. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte ili drugim pisanim putem. Narudžbe putem telefona, tj. usmene narudžbe VG Fryer d.o.o. ne prihvaća i kao takve ne smatra važećim.
9.2. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

10. Oslobađanje od odgovornosti

10.1. Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili povrat novca.
10.2. Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici VG Fryer d.o.o. su vlasništvo Prodavatelja i kao takve se ne mogu koristiti, reproducirati ili objavljivati bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Sve fotografije i opisi proizvoda su informativne naravi i mogu se u naravi blago razlikovati od navedenoga.

11. Pisani prigovori Kupaca i sporovi

11.1. Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na naslov Prodavatelja i to putem pošte, ili elektroničkom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.
11.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.
11.3. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.
Riješavanje sporova preko online platforme ORS
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr
Ovu poveznicu potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

12. Reklamacije i povrat robe

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste objektivno zadovoljni, molimo Vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:
Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa i opisom reklamacije e-mailom na vgfryer@vgfryer.hr, putem online chata na stranici ili kontakt obrasca.
Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije i, temeljem vašeg opisa reklamacije, informaciju o tome:
• može li se proizvod zamjeniti za novi,
• može li se za proizvod vratiti novac,
• ili netko potencijalno treće rješenje spora.
U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, reklamirani proizvod neophodno je vratiti Prodavatelju najkasnije u roku 8 (osam) dana od primitka suglasnosti za reklamaciju od strane Prodavatelja. Po primitku neispravnog proizvoda šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena u najkraćem mogućem roku (ovisno o stanju zaliha Prodavatelja), a najkasnije nakon 30 (trideset) dana. U suprotnom nas kontaktirajte na e-mail: vgfryer@vgfryer.hr, ili putem kontakt obrasca na stranici.